-->

EAS – digitaliseerimise toetus. Mis see on?

Riik otsib tööstussektoris aktiivselt võimalusi lisandväärtuse loomiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks – tööstus moodustab Eesti majandusest suurima osa, on suurim tööandja ja seetõttu majanduse oluline alustala.

Üks neist võimalustest on tööstussektori ergutamine võtmaks kasutusele efektiivsust ja produktiivsust tõstvaid kaasaegseid lahendusi. Et püsida konkurentsis kiiresti arenevate lähiriikide tööstussektoriga vajavad Eesti tehased tõuget digilahenduste kasutusele võtmiseks. Selle eesmärgi nimel ongi ellu kutsutud EAS-i tööstuse digitaliseerimise toetus.

MIS ON EAS-I TÖÖSTUSE AUTOMATISEERIMISE JA DIGITALISEERIMISE TOETUSE EESMÄRK?

Tööstuse digitaliseerimine on Eesti majandusarengut silmas pidades vältimatu. Oma põhiolemuselt tähendab see uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja olemasolevate tootmisüksuste integreerimist ühtseks tervikuks, et vähendada tootmisega seotud kulusid ning tõsta kasumlikkust ja tulusid. EAS-i toetuse eesmärk ongi julgustada tööstusautomaatika, tööstustarkvara ja robotite kasutuselevõttu, et tõsta 2 aasta jooksul tootmisettevõtete loodavat lisandväärtust vähemalt 10%.

KELLELE ON TOETUS MÕELDUD?

Toetuse sihtgrupiks on Eesti äriregistris registreeritud töötleva tööstuse või mäetööstuse ettevõtted, kelle kahe viimase majandusaasta müügitulu on vähemalt 200 000 €. Toetuse taotlemise eelduseks on digidiagnostika läbimine.

DIGIDIAGNOSTIKA – MIS SEE ON JA MIKS SEDA ON VAJA?

Selleks, et teada saada, milliseid investeeringuid peaks tööstusautomaatikasse, tööstustarkvarasse ja robotitesse tegema, on esmalt vaja välja selgitada tehase hetkeseis ja kitsaskohad, mis põhjustavad näiteks tööseisakuid ja vähendavad efektiivsust. Digidiagnostika on tootmisettevõtte põhjalik analüüs, mille käigus selgitatakse välja tootmise pudelikaelad ning pakutakse välja konkreetsed automatiseerimise, digitaliseerimise ja robootika lahendused nende lahendamiseks.

Digiaudit on EAS-i digitaliseerimise toetuse eelduseks, sest just selle põhjal tehakse kindlaks, millised esmased investeeringud tootmise automatiseerimisse ja digitaliseerimisse toovad kaasa kõige suurema lisandväärtuse kasvu. Nende lahenduste hulka kuuluvad:

Digidiagnostika käigus tehakse kindlaks millisel määral kasutatakse tootmises digilahendusi
 • robotite integreerimine äriprotsessidesse;
 • pilvetehnoloogiate kasutuselevõtt;
 • tootmisseadmete ühendamine ühtsesse süsteemi;
 • andmete visualiseerimise kasutuselevõtt (SCADA);
 • ERP tarkvaradega ühendamine;
 • MES süsteemide integreerimine;
 • Tööstus 4.0 lahenduste kasutuselevõtt;
 • automatiseerimiseks vajalike koolituste korraldamine töötajatele;
 • andmeanalüüsi ja masinõppesüsteemide väljaehitamine;
 • koostöörobotite soetamine ja integreerimine tootmistegevusse jpm.

EAS on nõus toetatavaid tegevusi ja abikõlbulikke kulusid rahastama 10-50% ulatuses ja toetuse suurus ettevõtte kohta on maksimaalselt 200 000 €.

Lisaks pakub EAS toetust ka digidiagnostika teostamiseks. Loe lähemalt, kuidas saame aidata digidiagnostika toetuse taotlemisel.

KUIDAS SAAB ETTEVÕTE KASU AUTOMATISEERIMISEST JA DIGITALISEERIMISEST?

Tänapäevased tööstusautomaatika, tööstusrobotite ja tööstustarkvara lahendused võivad juurutamisel tunduda kulukad, kuid tasuvad tehtud investeeringud võrdlemisi kiiresti ressursisäästlikuma tootmise, kvaliteetsema toote, vähenenud seisakute ja kõrgema tootlikkuse näol. Tööstuse automatiseerimise ja digitaliseerimise otsesed kasud ettevõtjale on:

 • kõrgem konkurentsivõime;
 • suurem tootlikkus;
 • kõrgem kasumimarginaal;
 • kvaliteetsemad, soodsamad ja personaalsemad tooted klientidele;
 • seadmete ja töötajate kõrgem produktiivsus;
 • vähesemad tööseisakud;
 • väiksemad tootearenduskulud ja toodete kiirem turule toomine.

TÖÖSTUS 4.0

Automatiseerimise ja digitaliseerimise lõpptulemus peaks olema nö Tark tehas, kus füüsiliste protsesside monitoorimise ja juhtimisega tegelevad küberfüüsilised süsteemid ja inimese sisend on minimaalne. Tööstus 4.0 ehk neljas tööstusrevolutsioon on tööstuse järgmine arenguetapp, kus tootmine on digitaliseeritud ja automatiseeritud, seadmed ja liinid on võimelised omavahel infot vahetama ja selle põhjal tegema tootmisotsuseid ning inimesed saavad tööstuses luua lisandväärtust.

Tööstus 4.0 püüdleb tehase poole, kus tootmisprotsessis on võimalikult vähe inimotsuseid – arvutid suudavad omavahel infot jagada ja selle informatsiooni põhjal tootmisprotsesse optimeerida.

EAS-i digitaliseerimise toetus on loodud, et anda tootmisettevõtetele esmane tõuge nägemaks, milliseid võimalusi automatiseerimine ja digitaliseerimine neile pakub.

MILLISEID TOETUSI TÖÖSTUSETTEVÕTETELE VEEL PAKUTAKSE?

EAS, SA Archimedes, Keskkonnainvesteeringute keskus ja mitmed kohalikud omavalitsused pakuvad tööstusettevõtetele toetusi, mille abil tõsta efektiivsust, suurendada ressursitõhusust, planeerida majandustegevusi ja saavutada seeläbi paremaid tulemusi. Atemix aitab erinevate tööstusettevõtetele mõeldud toetuste taotlemisel. Nende hulka kuuluvad näiteks:

Ja veel mitmeid teisi tööstusettevõtetele mõeldud toetusi. Meie abiga saad toetused kätte kiiremini ja väiksema vaevaga, sest tunneme projektide taotlemise üksikasju, teame toetuste saamiseks vajalikke eeltingimusi ja oskame toetuste abil rahastatud lahendused ka kvaliteetselt teostada.

MIKS TAOTLEDA TÖÖSTUSETTEVÕTETELE MÕELDUD TOETUSI ATEMIXI ABIGA?

Atemix on tööstusautomaatika, digitaliseerimise ja robootika valdkonna eestvedaja Eestis. Oleme enam kui 17 aastat loonud tootmisettevõtetele tootlikkust tõstvaid tööstusautomaatika ja tööstustarkvara lahendusi.

 • Teame, millised esmased investeeringud viivad tehased kiiresti tootlikkuse ja kasumlikkuse kasvuni
 • Tunneme tööstuse toetuste taotlemise protsesse ja teame, millistele tingimustele toetusi taotlevad tootmisettevõtted peavad vastama
 • Tegeleme projekti ja sellega kaasneva asjaajamisega algusest lõpuni ise – ja soovi korral teostame lahendused, mille jaoks toetus on taotletud.

Viime iga tehase uuele kvaliteeditasemele ja aitame seda ka hoida. Soovid taotleda EAS-i toetust tootlikkust tõstvate investeeringute rahastamiseks? Oleme tööstusettevõtetele usaldusväärsed partnerid automatiseerimise, digitaliseerimise ja robootika lahenduste loomisel.

Soovid taotleda toetusi tehase tootlikkuse tõstmiseks?

Atemixi aitab tööstusettevõtetele mõeldud toetused kätte saada kiiremini ja väiksema vaevaga.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes